تنها مدرس رسمی دوره های D.I.S.C در شرق کشور

دکتر حمید ظریفی

ما به سازمان ها و افراد کمک می کنیم به اهداف خود برسند.

514

شرکت کننده